انگیزش

انگیزش

هرگونه شکاف عملکردی می تواند ناشی از بی انگیزگی ها و یا نداشتن اموزش کافی کارکنان باشد. به منظور تدوین بسته انگیزشی رویکرد زیر توسط کافه ام بی ای اجرا خواهد شد:

۱-  شناسایی انگیزه های فردی

۲- مربی گری

۳- طراحی بسته های انگیزشی

۴- بازخورد

بستن