بازی های مدیریتی

بازی های مدیریتی

بازی از موثرترین و شادی آور ترین راه‌ها برای یادگیری است. بازی جریانی ساختارمند، وسیله‌ای موثر برای کارکردبهینه و موثر و بخش جداییناپذیر از زندگی ما است.

تاثیر بازی‌های آموزشی بر مغز

پژوهش‌ها درباره مغز، به چگونگی تأثیر یادگیری بر مغز ، پرداخته‌اند. تجربه‌های جدید بر رشد دندریت‌ها (زائده‌های رشته مانندی هستند که به جسم سلولی،سلولعصبیمتصل هستند، دندریت‌ها نقشِ آورنده پیام‌های صادر شده از سلول حسی مجاور یا سلول‌های عصبی رده بالاتر به درون سلول را به عهدهدارند. این پیام‌های عصبی، بصورتسیگنال‌های الکتریکی در طول سلولعصبی حرکت می‌کنند) تأثیر می‌گذارند. تعامل با محیط ممکن است موجبجوانه زدن شاخه‌هایدندریتیجدید در سراسر مغز شود.

بازی‌های آموزشی می‌توانند عامل اساسی برای افزایش اندازهسلولعصبی(نورون) و ارتباطاتسیناپسی در مغز باشند. این رشد به ‌ویژه تحت تأثیر تحریک جنبشی، تفکر انتقادی و حل مسأله قرار دارد.

مزایای یادگیری از طریق بازی

·  آشنایی با دانش به روز مدیریت.

·  خارج شدن از فضای سنتی یادگیری.

·  استفاده عملی از مفاهیم در قالب بازی و گرفتن بازخورد آنی که منجر به یادگیری موفق می‌شود.

·  یادگیری فعال، شرکت کننده‌ها مسائل را حل می‌کنند و نسبت به تصمیمات هم تیمی‌های خود واکنش نشان می‌دهند.

·  ارتقاء مهارت‌های حل مساله، شرکت کنندگان با استفاده از این مهارت مجموعه‌ای از قواعد از پیش آموخته شده را برای حل موفقیت آمیز یک مساله در موقعیتجدید کشف می‌کنند.

·  افزایش انگیزه یادگیری.

·  آشنایی با مدیران دیگر و افزایش دامنه ارتباطات مدیریتی.

دوره های بازی های مدیریتی

با در نظرگرفتن اثر بخشی بالای بازی در یادگیری، بازی‌های مدیریتی کافه ام بی ای را تعریف کرده‌ایم. بازی‌های مدیریتی، بازی‌هایی هستند که مفاهیم مدیریتی را در قالب بازی به شرکت کننده‌ها آموزش می‌دهند و بر تفکر و برنامه‌ریزی تأکید می‌کنند تا حفظ کردن مطالب. در طراحی بازی‌های مدیریتی این واقعیت که افراد مختلف سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند را نیز مدنظر قرار می‌دهیم و این تنوع یادگیری را در طراحی بازی‌ها لحاظ می‌کنیم. بازی‌های مدیریتی همچنین به افزایش مهارت‌های هوش هیجانی که یکی از مهم ترین عوامل مدیریت موفق می‌باشند، کمک می‌کنند.

بستن