برنامه توسعه کارشناسان و مدیران

برنامه توسعه کارشناسان و مدیران

خودشناسیواقعینعمتیگرانبها است که نتیجه آن کمالانسان‌ها است.آگاهی از نوع شخصیت خود، ما را با موضوعی دشوار روبه رو می‌کند و آن برخوردشجاعانه باواقعیت‌های دنیایدرونی ما است که بایدموردتوجه ما قرار بگیرد و فقط در صورت پذیرش این واقعیت‌ها است که ما می‌توانیم مسیر زندگی خود را متحول و موفقیتخود را چند برابر کنیم.

وقتی به شیوه‌ای خاص از زندگی کردنعادت می‌کنید،  تصور یک زندگی به شیوه‌ای متفاوت کاملاً دشوار است. هر چه مدت بیشتری را به شکلی مشخص طیکردهباشیدبیشتر می‌خواهید در همان سطح و سبک باقیبمانید. اگر به سطحی از موفقیت رسیده‌اید و عادت به این دارید که موفق ارزیابیشویدممکن است از نوشروعکردنغیرقابلتصوربرایتان به نظر برسد.

کارشناسان و مدیران موفق کسانی هستند که با پیشرفتروزافزون در کار خود، چشم‌اندازخوبی را برای خود رقم می‌زنند، آن‌ها احترامخاصیبرای خود و دیگرانقائلهستند، خود و دیگران را باوردارند و از این‌ رو برای کار خود اهمیتزیادیقائل هستند و به خوبی می‌دانند که باید با همه توانمندی آن کار را به اتمام برسانند.

اثربخشی و موفقیت سازمان متکی به افرادی است که در درون سازمان مشغول به کار هستند.امروزهرسیدن به اهدافسازمانی به تواناییکارکنانبستگیدارد. رشد وپیچیدگی سازمان‌ها منجر به بروزمشکلاتانسانی گوناگونی از قبیل :خود بیگانگی و مشکلات بین فردی شده است، به همین دلیلآموزش در زمینهشناخت خود، برایحل مشکلاتانسانیضروری است.

هنگامیکه تصمیم به نو شدن می‌گیرید و قدم در سفر خودشناسی می‌گذارید به مرحله‌ای می‌رسید که می‌توانیدمتناسب با تیپ شخصیتی خود اهدافحرفه‌ای، تجاری وسازمانیانتخابکنیدمنتور شما در تمامی جلسات در کنار شما حضور دارد و به شما کمک می‌کند مراحل شناخت را موثرتر طی نمایید، کمک‌های او به شما از جنستوصیه است و هیچگاه شکل تجویز به خود نمی‌گیرد، این شما هستید که در نهایتاهداف خود را مشخص می‌کنید. با توجه به اینکه شما اهدافحرفه‌ای خود را برمبنایشناخت از خود واقعی تان مشخص می کنید، می‌توانید اطمینان داشته باشید که با رسیدن به این اهداف به رضایت کاری دست پیداخواهید کرد و حالتان، حالخوبی خواهد بود. در این مسیر شما همچنین با مهارت‌هایی که به شما کمک می‌کنند حضور موفقی در دنیای کار و تجارت داشته باشیدآشنا می‌شوید. در برنامهتوسعهکارشناسان، با شیوه‌های تدویناستراتژیآشنا شده و می توانید در جهت دستیابی به اهدافحرفه ای خود برنامه راه بنویسید و در انتها چشم انداز ۵ ساله و ۱۰ ساله خود را تعریف کنید.

خروجی برنامه آموزشی توسعه کارشناسان افزایش انگیزه  در کارشناسان و داشتن برنامه یا برنامه هایی متناسب با ابعاد شخصیتی شان می‌باشد که منجر به افزایش موفقیت زندگی حرفه‌ای و روابطکاری شان می‌شود.

بستن