تحلیل مشاغل

تحلیل مشاغل
موفقیت سازمان در گروه عملکرد و رضایت کارکنان است. تجزیه و تحلیل شغل نشان می دهد که برای داشتن بهترین عملکردی چه شایستگی ها، مهارت ها و  رفتارهایی الزامی است.

خدمات ما در این حوزه شامل:

·  بررسی مشاغل مورد نیاز

·  تحلیل شغل

·  تدوین مدل شایستگی شغلی

بستن