تیم سازی در سازمان

تیم سازی در سازمان

فعالیت‌های تیمی به مدیران کسب ‌و کار اجازه می‌دهد تا استعدادهای کارکنان خود را شناسایی کرده و بهترین نتایج ممکن را از طریق کار مشارکتی تحقق بخشند.

خدمات کافه ام بی ای در بخش تیم سازی در سازمان

·  تعریف و تعیین تیم ها در سازمان: در این مرحله بر اساس ساختار، پروژه ها و استراتژی های سازمان تیم های تخصصی و هدفمند مشخص خواهند شد.

·  تحلیل نقاط ضعف و قوت تیم ها

·  هدف گذاری فردی و تیمی

·  مدیریت تعارضات

بستن