عارضه یابی و تدوین فرهنگ سازمانی

عارضه یابی و تدوین فرهنگ سازمانی

هر سازمانی دارای یک هویت، شخصیت و فرهنگی است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می‌کند. فرهنگ در انگلیسی culture خوانده می‌شود. هافسد “فرهنگ را اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا جامعه می‌داند”.

خدمات کافه ام بی ای در این حوزه عبارتند از:

·  ارزیابی فرهنگ فعلی از دید کارکنان و مدیران

·  شناسایی فرهنگ مطلوب متناسب با استراتژی های سازمان

·  فرهنگ سازی و توسعه افراد در راستای فرهنگ مطلوب

·  تدوین مدل شایستگی‌ سازمان

 

بستن