مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

در نگاه کلان به سازمان، باید استراتژی‌ها و اهداف سازمان عملکرد افراد و تیم‌ها را هدایت کند. لذا با تکیه بر هویت سازمان عملکرد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما برخلاف “ارزیابی عملکرد” سنتی که مدیران براساس معیارهای کمی و ثابت عملکرد را می سنجیدند، در “مدیریت عملکرد” توافقنامه‌های عملکردی بین کارکنان و سرپرستان روند کار را مشخص خواهد کرد. دراین توافقنامه‌ها براساس شاخص‌های کلیدی مسیر مشخص دستیابی به اهداف شغلی، تیمی و سازمانی مشخص خواهد شد.

شرح خدمات ما در این حوزه:

·  تعیین شاخص‌های عملکردی

·  توافقنامه اهداف عملکردی کارکنان

·  بررسی عملکرد

·  مربی گری

بستن