Assessment centre کانون ارزیابی

Assessment centre کانون ارزیابی

کانون ارزیابی فرایند و شکلی از ارزیابی است که افراد را در موقعیت‌های مختلف و چالشی قرار می‌دهد تا برخی شایستگی‌های کلیدی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد. کانون ارزیابی معمولاً برای رسیدن به اهداف زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

۱- ارزیابی افراد جهت استخدام

۲- ارزیابی افراد جهت ارتقاء در سازمان

۳- ارزیابی افراد برای پست‌های حساس و خاص

۴- ارزیابی افراد جهت گزینش بهترین‌ها و قطع همکاری با سایرین

در طی این فرآیند کاندیداها از نظر شخصیت، رفتار و استعداد به وسیله تکنیک های مختلفی ارزیابی می شوند. این پروسه یا فرآیند شامل مصاحبه، تمرینات گروهی، امتحانات و تست های شخصیتی است.

فرایند کانون ارزیابی

۱- تعیین شایستگی‌های کلیدی

۲-  طراحی فعالیت‌های جهت ارزیابی شایستگی‌های فردی

۳- طراحی فعالیت‌های گروهی جهت ارزیابی شایستگی‌های بین فردی

۴-  اجرای تست های شخصیتی

۵- مصاحبه‌های تخصصی

۶- تهیه گزارش بازخورد برای هر فرد

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

 

بستن